بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PACLITAXEL توضیحات

مشخصات کامل دارو PACLITAXEL با کد 02395 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PACLITAXEL drugname(نام دارو) : PACLITAXEL dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/18 1391/09/20 ..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02321 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) با کد 00263 drugname(نام دارو) : CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) drugname(نام دارو) : CHLORAM PHENICOL (..

ادامه مطلب

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I با کد 00623 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED I drugname(نام دارو) : HEMODIALYS..

ادامه مطلب

دارو Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07054 تولید داخل و بیماران خاص و تشکیل پرونده برای بیماران تالاسمی drugname(نام دارو) ..

ادامه مطلب

دارو FACTOR IX COMPLEX توضیحات

مشخصات کامل دارو FACTOR IX COMPLEX با کد 00093 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX drugname(نام دارو) : FACTOR IX ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% با کد 04907 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% d..

ادامه مطلب

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 02446 تولید داخل وتجویز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/0..

ادامه مطلب

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI HEMORRHOID با کد 00097 drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 ش..

ادامه مطلب

دارو CLOBETASOL POMMADE -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL POMMADE -T* با کد 60230 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL POMMADE -T* drugname(نام دارو) : CLOBETASOL POMMADE -T* dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب