بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو FIJAN® توضیحات

مشخصات کامل دارو FIJAN® با کد 7977 drugname(نام دارو) : FIJAN® drugname(نام دارو) : FIJAN® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو)..

ادامه مطلب

دارو FIJAN® توضیحات

مشخصات کامل دارو FIJAN® با کد 9212 drugname(نام دارو) : FIJAN® drugname(نام دارو) : FIJAN® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو)..

ادامه مطلب