بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CYPROTERONE COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو CYPROTERONE COMPOUND با کد 00374 drugname(نام دارو) : CYPROTERONE COMPOUND drugname(نام دارو) : CYPROTERONE COMPOUND dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو PROMETHAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROMETHAZINE HCL با کد 01062 drugname(نام دارو) : PROMETHAZINE HCL drugname(نام دارو) : PROMETHAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00975 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DICYCLOMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DICYCLOMINE HCL با کد 00429 drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392..

ادامه مطلب

دارو IMIPRAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPRAMINE HCL با کد 00665 drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب

دارو IBUPROFEN توضیحات

مشخصات کامل دارو IBUPROFEN با کد 00659 drugname(نام دارو) : IBUPROFEN drugname(نام دارو) : IBUPROFEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو HYDRALAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRALAZINE HCL با کد 00634 drugname(نام دارو) : HYDRALAZINE HCL drugname(نام دارو) : HYDRALAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب

دارو THIORIDAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو THIORIDAZINE HCL با کد 01221 drugname(نام دارو) : THIORIDAZINE HCL drugname(نام دارو) : THIORIDAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 01253 drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00407 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب