بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو VERAPAMIL HCL SR توضیحات

مشخصات کامل دارو VERAPAMIL HCL SR با کد 01278 توليد داخل drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL SR drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL SR dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو CIPROFLOXACIN (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو CIPROFLOXACIN (AS HCL) با کد 00296 drugname(نام دارو) : CIPROFLOXACIN (AS HCL) drugname(نام دارو) : CIPROFLOXACIN (AS HCL) dru dat..

ادامه مطلب

دارو ONDANSETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ONDANSETRON (AS HCL) با کد 02093 توليد داخل و تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ONDANSETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : ONDANSETRON ..

ادامه مطلب

دارو PHENAZO PYRIDINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENAZO PYRIDINE HCL با کد 00976 drugname(نام دارو) : PHENAZO PYRIDINE HCL drugname(نام دارو) : PHENAZO PYRIDINE HCL dru date(تاریخ دا..

ادامه مطلب

دارو VITAMIN K (PHYTONADIONE) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN K (PHYTONADIONE) با کد 01005 drugname(نام دارو) : VITAMIN K (PHYTONADIONE) drugname(نام دارو) : VITAMIN K (PHYTONADIONE) dr..

ادامه مطلب

دارو PENICILLIN V POTASSIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V POTASSIUM با کد 00966 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM dru dat..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) با کد 00496 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS E..

ادامه مطلب

دارو LOSARTAN POTASSIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو LOSARTAN POTASSIUM با کد 01822 drugname(نام دارو) : LOSARTAN POTASSIUM drugname(نام دارو) : LOSARTAN POTASSIUM dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) با کد 00495 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS E..

ادامه مطلب

دارو CIMETIDIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CIMETIDIME با کد 00290 drugname(نام دارو) : CIMETIDIME drugname(نام دارو) : CIMETIDIME dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب