بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو INSULIN (REGULAR) Beef توضیحات

مشخصات کامل دارو INSULIN (REGULAR) Beef با کد 00677 drugname(نام دارو) : INSULIN (REGULAR) Beef drugname(نام دارو) : INSULIN (REGULAR) Beef dru dat..

ادامه مطلب

دارو ATRACURIUM BESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATRACURIUM BESYLATE با کد 00116 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE dru date..

ادامه مطلب

دارو TETANUS IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TETANUS IMMUNE GLOBULIN با کد 01202 drugname(نام دارو) : TETANUS IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : TETANUS IMMUNE GLOBULIN dru..

ادامه مطلب

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 01302 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) ..

ادامه مطلب

دارو ALFENTANIL توضیحات

مشخصات کامل دارو ALFENTANIL با کد 11151 بیمارستانی drugname(نام دارو) : ALFENTANIL drugname(نام دارو) : ALFENTANIL dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/18 شرط تع..

ادامه مطلب

دارو DOPAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DOPAMINE HCL با کد 00468 بيمارستاني drugname(نام دارو) : DOPAMINE HCL drugname(نام دارو) : DOPAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/05 شرط..

ادامه مطلب

دارو BUPIVACAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BUPIVACAINE HCL با کد 02317 بيمارستاني drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو EPINEPHRINE (AS ACID TARTRATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو EPINEPHRINE (AS ACID TARTRATE) با کد 01489 drugname(نام دارو) : EPINEPHRINE (AS ACID TARTRATE) drugname(نام دارو) : EPINEPHRINE (AS A..

ادامه مطلب

دارو OCTREOTIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو OCTREOTIDE با کد 02393 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OCTREOTIDE drugname(نام دارو) : OCTREOTIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب

دارو LIDOCAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو LIDOCAINE HCL با کد 00753 بيمارستاني drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب