بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00168 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) با کد 00006 drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) ..

ادامه مطلب

دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE با کد 00656 drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE d..

ادامه مطلب

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 02054 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب