بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LEVODOPA – B توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVODOPA – B با کد 00745 drugname(نام دارو) : LEVODOPA – B drugname(نام دارو) : LEVODOPA – B dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو LIOTHYRONINE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو LIOTHYRONINE SODIUM با کد 00763 drugname(نام دارو) : LIOTHYRONINE SODIUM drugname(نام دارو) : LIOTHYRONINE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو SOTALOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو SOTALOL HCL با کد 01164 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SOTALOL HCL drugname(نام دارو) : SOTALOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/..

ادامه مطلب

دارو HALOPERIDOL توضیحات

مشخصات کامل دارو HALOPERIDOL با کد 01984 توليد داخل drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/16 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو LEVODOPA – C FORTE توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVODOPA – C FORTE با کد 00748 drugname(نام دارو) : LEVODOPA – C FORTE drugname(نام دارو) : LEVODOPA – C FORTE dru..

ادامه مطلب

دارو LORATADINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LORATADINE با کد 01574 drugname(نام دارو) : LORATADINE drugname(نام دارو) : LORATADINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو LORAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو LORAZEPAM با کد 00771 drugname(نام دارو) : LORAZEPAM drugname(نام دارو) : LORAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو FLUCITOSINE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCITOSINE با کد 00541 drugname(نام دارو) : FLUCITOSINE drugname(نام دارو) : FLUCITOSINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/24 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو SPIRAMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو SPIRAMYCIN با کد 01168 drugname(نام دارو) : SPIRAMYCIN drugname(نام دارو) : SPIRAMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1388/02/21 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو LEVAMISOLE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVAMISOLE (AS HCL) با کد 00741 drugname(نام دارو) : LEVAMISOLE (AS HCL) drugname(نام دارو) : LEVAMISOLE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب