بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو INSULIN (REGULAR) Beef توضیحات

مشخصات کامل دارو INSULIN (REGULAR) Beef با کد 00677 drugname(نام دارو) : INSULIN (REGULAR) Beef drugname(نام دارو) : INSULIN (REGULAR) Beef dru dat..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01143 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1389/08/13 ش..

ادامه مطلب

دارو NICLOSAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو NICLOSAMIDE با کد 00897 drugname(نام دارو) : NICLOSAMIDE drugname(نام دارو) : NICLOSAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 07066 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392..

ادامه مطلب

دارو MEGESTROL ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEGESTROL ACETATE با کد 01582 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MEGESTROL ACETATE drugname(نام دارو) : MEGESTROL ACETATE dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو SIMPLE SYRUP توضیحات

مشخصات کامل دارو SIMPLE SYRUP با کد 60120 drugname(نام دارو) : SIMPLE SYRUP drugname(نام دارو) : SIMPLE SYRUP dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) با کد 01114 drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) dru ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 04857 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MAGNESIUM CITRATE SOLUTION توضیحات

مشخصات کامل دارو MAGNESIUM CITRATE SOLUTION با کد 60470 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MAGNESIUM CITRATE SOLUTION drugname(نام دارو) : MAGNESIUM CITRATE SOLUTION dr..

ادامه مطلب

دارو MENTHOL SALICYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MENTHOL SALICYLATE با کد 00807 drugname(نام دارو) : MENTHOL SALICYLATE drugname(نام دارو) : MENTHOL SALICYLATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب