بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 16496 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/15 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 02143 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/18 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 00704 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/22 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 00703 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/11/20 شرط تعهد ..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 02147 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 02146 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/11 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 02144 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/09 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو IOPROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IOPROMIDE با کد 02145 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOPROMIDE drugname(نام دارو) : IOPROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/06 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب