بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو VERAPAMIL HCL SR توضیحات

مشخصات کامل دارو VERAPAMIL HCL SR با کد 01278 توليد داخل drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL SR drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL SR dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب