بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00167 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00166 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00168 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب