بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو FENTANYL توضیحات

مشخصات کامل دارو FENTANYL با کد 10376 بیمارستانی drugname(نام دارو) : FENTANYL drugname(نام دارو) : FENTANYL dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/18 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو FENTANYL توضیحات

مشخصات کامل دارو FENTANYL با کد 07830 بیمارستانی drugname(نام دارو) : FENTANYL drugname(نام دارو) : FENTANYL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب