بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00975 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00973 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00974 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00972 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب