بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد توضیحات

مشخصات کامل دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد با کد 06743 تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fu..

ادامه مطلب

دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد توضیحات

مشخصات کامل دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد با کد 18455 تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fu..

ادامه مطلب

دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد توضیحات

مشخصات کامل دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد با کد 05927 تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fu..

ادامه مطلب

دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد توضیحات

مشخصات کامل دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد با کد 15618 تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fu..

ادامه مطلب