بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TIROFIBAN HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TIROFIBAN HCL با کد 08878 بیمارستانی drugname(نام دارو) : TIROFIBAN HCL drugname(نام دارو) : TIROFIBAN HCL dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب