بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01143 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1389/08/13 ش..

ادامه مطلب