بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو HALOPERIDOL توضیحات

مشخصات کامل دارو HALOPERIDOL با کد 01984 توليد داخل drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/16 شرط تعهد :..

ادامه مطلب