بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ETOPOSIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETOPOSIDE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CYTARABINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYTARABINE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CYTARABINE drugname(نام دارو) : CYTARABINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو MILRINONE توضیحات

مشخصات کامل دارو MILRINONE با کد _ بیمارستانی drugname(نام دارو) : MILRINONE drugname(نام دارو) : MILRINONE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CALCIUM FULINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM FULINATE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCIUM FULINATE drugname(نام دارو) : CALCIUM FULINATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو QUINIDINE SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو QUINIDINE SULFATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : QUINIDINE SULFATE drugname(نام دارو) : QUINIDINE SULFATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد _ drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PETHIDINE HYDROCHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PETHIDINE HYDROCHLORIDE با کد _ drugname(نام دارو) : PETHIDINE HYDROCHLORIDE drugname(نام دارو) : PETHIDINE HYDROCHLORIDE d..

ادامه مطلب

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب