بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CAST توضیحات

مشخصات کامل دارو CAST با کد 66662 پزشک عمومی یا متخصص و با مهر بیمارستان -دی کلینیک-درمانگاه drugname(نام دارو) : CAST drugname(نام دارو) : CAST dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو VIBRIL توضیحات

مشخصات کامل دارو VIBRIL با کد 66663 پزشک عمومی یا متخصص با مهر بیمارستان -دی کلینیک-درمانگاه drugname(نام دارو) : VIBRIL drugname(نام دارو) : VIBRIL dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو SET OF SERUM توضیحات

مشخصات کامل دارو SET OF SERUM با کد 66661 drugname(نام دارو) : SET OF SERUM drugname(نام دارو) : SET OF SERUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 1392/01/20 شرط تع..

ادامه مطلب