بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01449 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/09 ش..

ادامه مطلب

دارو SALBUTAMOL توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL با کد 01115 drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/09 شرط تعهد : drug..

ادامه مطلب