بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02473 تجویز توسط انکولوژیست ورادیوتراپیست و تشکیل پرونده – درمان لنفوم غیر هوجکین (NHL) drugname(نام دار..

ادامه مطلب

دارو F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 14664 بیماران خاص – تشکیل پرونده – در بیماری هموفیلی drugname(نام دارو) : F.XIII(بر..

ادامه مطلب

دارو Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 12534 تجویز توسط متخصص- تشکیل پرونده در بیماری MS drugname(نام دارو) : Natalizumab(بر اساس سهم ساز..

ادامه مطلب

دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02474 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست و تشکیل پرونده – درمان لنفوم غیر هوجکین (NHL) drugname(نام دار..

ادامه مطلب

دارو IRINOTECAN (CAMPTO) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRINOTECAN (CAMPTO) با کد 02088 تجويز متخصص انكولوژي drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) dru date(تاریخ د..

ادامه مطلب

دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC توضیحات

مشخصات کامل دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC با کد 02173 drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIU..

ادامه مطلب

دارو IRON POLYMALTOSE توضیحات

مشخصات کامل دارو IRON POLYMALTOSE با کد 01556 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IRON POLYMALTOSE drugname(نام دارو) : IRON POLYMALTOSE dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 04258 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده وتجویز بر اساس گایدلاین ..

ادامه مطلب

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 15691 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده وتجویز بر اساس گایدلاین ..

ادامه مطلب

دارو CLINDAMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN با کد 01947 بیمارستانی drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تع..

ادامه مطلب