سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای AMP

دارو IRON  SORBITOL توضیحات 0

دارو IRON SORBITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو IRON SORBITOL با کد 00710 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IRON SORBITOL drugname(نام دارو) : IRON SORBITOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو IRINOTECAN  (CAMPTO) توضیحات 0

دارو IRINOTECAN (CAMPTO) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRINOTECAN (CAMPTO) با کد 01900 تجويز متخصص انكولوژي drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 1391/03/24 1391/05/24 1391/07/15 شرط تعهد : تجويز متخصص...

دارو SODIUM  THIOSULFATE توضیحات 0

دارو SODIUM THIOSULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM THIOSULFATE با کد 01158 بیمارستانی drugname(نام دارو) : SODIUM THIOSULFATE drugname(نام دارو) : SODIUM THIOSULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/03/12 1390/12/21 شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو) : 01158...

دارو F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد بیماران خاص – تشکیل پرونده – در بیماری هموفیلی drugname(نام دارو) : F.XIII(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : F.XIII(بر اساس سهم سازمان...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست