بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Busulfan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Busulfan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06700 تجویز توسط متخصص و بیمارستانی برای پیوند drugname(نام دارو) : Busulfan (بر اساس سهم سازمان ..

ادامه مطلب