بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SIMPLE SYRUP توضیحات

مشخصات کامل دارو SIMPLE SYRUP با کد 60120 drugname(نام دارو) : SIMPLE SYRUP drugname(نام دارو) : SIMPLE SYRUP dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو MAGNESIUM CITRATE SOLUTION توضیحات

مشخصات کامل دارو MAGNESIUM CITRATE SOLUTION با کد 60470 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MAGNESIUM CITRATE SOLUTION drugname(نام دارو) : MAGNESIUM CITRATE SOLUTION dr..

ادامه مطلب

دارو GLYCERIN PHENIQE توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN PHENIQE با کد 60080 drugname(نام دارو) : GLYCERIN PHENIQE drugname(نام دارو) : GLYCERIN PHENIQE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو HYDROGEN PEROXIDE (12 VOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROGEN PEROXIDE (12 VOL) با کد 60090 drugname(نام دارو) : HYDROGEN PEROXIDE (12 VOL) drugname(نام دارو) : HYDROGEN PEROXIDE (12 VOL) d..

ادامه مطلب

دارو DISTILLE WATER توضیحات

مشخصات کامل دارو DISTILLE WATER با کد 60740 drugname(نام دارو) : DISTILLE WATER drugname(نام دارو) : DISTILLE WATER dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو MENTHOL توضیحات

مشخصات کامل دارو MENTHOL با کد 00806 drugname(نام دارو) : MENTHOL drugname(نام دارو) : MENTHOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 0080..

ادامه مطلب

دارو CLOBETASOL CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL CREAM -T* با کد 60220 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL CREAM -T* drugname(نام دارو) : CLOBETASOL CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو ALCHOLE IODE توضیحات

مشخصات کامل دارو ALCHOLE IODE با کد 60020 drugname(نام دارو) : ALCHOLE IODE drugname(نام دارو) : ALCHOLE IODE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو ACETIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETIC ACID با کد 00013 drugname(نام دارو) : ACETIC ACID drugname(نام دارو) : ACETIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو BETAMETHASON LOTION -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASON LOTION -T* با کد 60190 drugname(نام دارو) : BETAMETHASON LOTION -T* drugname(نام دارو) : BETAMETHASON LOTION -T* dru dat..

ادامه مطلب