بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 01994 توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 00902 drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/03/18 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) با کد 00329 drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) dru ..

ادامه مطلب

دارو AZITHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AZITHROMYCIN با کد 02408 توليد داخل drugname(نام دارو) : AZITHROMYCIN drugname(نام دارو) : AZITHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو ETOPOSIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETOPOSIDE با کد 00520 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/07/13 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو ISOTRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ISOTRETINOIN با کد 00720 تجویز متخصص و تأیید فقط برای بیماران مبتلا به سرطان drugname(نام دارو) : ISOTRETINOIN drugname(نام دارو) : ISOTRETINOIN dru dat..

ادامه مطلب

دارو CALCITRIOL توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITRIOL با کد 00195 تجویز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITRIOL drugname(نام دارو) : CALCITRIOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو ETHOSUXIMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHOSUXIMIDE با کد 07651 drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو Temozolamide (Temodal) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Temozolamide (Temodal) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06532 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده – در درمان سرطان ..

ادامه مطلب

دارو IMATINIB توضیحات

مشخصات کامل دارو IMATINIB با کد 02288 تجویز انکولوژیست drugname(نام دارو) : IMATINIB drugname(نام دارو) : IMATINIB dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 ..

ادامه مطلب