بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 00911 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو MEBEVERINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBEVERINE با کد 09532 توليد داخل drugname(نام دارو) : MEBEVERINE drugname(نام دارو) : MEBEVERINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط ..

ادامه مطلب

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 07772 توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01617 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02320 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب