بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NICLOSAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو NICLOSAMIDE با کد 00897 drugname(نام دارو) : NICLOSAMIDE drugname(نام دارو) : NICLOSAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد _ drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MEBENDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBENDAZOLE با کد 00786 drugname(نام دارو) : MEBENDAZOLE drugname(نام دارو) : MEBENDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CHILDREN COLD توضیحات

مشخصات کامل دارو CHILDREN COLD با کد 00260 drugname(نام دارو) : CHILDREN COLD drugname(نام دارو) : CHILDREN COLD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ALUMINIUM MG S توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG S با کد 00050 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 ش..

ادامه مطلب

دارو ALUMINIUM MG توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG با کد 00048 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00106 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) ..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) با کد 01493 توليد داخل drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCI..

ادامه مطلب

دارو THIABENDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو THIABENDAZOLE با کد 01214 drugname(نام دارو) : THIABENDAZOLE drugname(نام دارو) : THIABENDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1384/12/13 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) با کد 00045 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXID..

ادامه مطلب