سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Coated Tab

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات 0

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPYRIDAMOLE با کد 00460 drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00460 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو CONTRACEPTIVE  HD توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE HD توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE HD با کد 00356 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00356 شکل دارو :...

دارو PERPHENAZINE توضیحات 0

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00973 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00973 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو CHLOR DIAZEPOXIDE توضیحات 0

دارو CHLOR DIAZEPOXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR DIAZEPOXIDE با کد 00267 drugname(نام دارو) : CHLOR DIAZEPOXIDE drugname(نام دارو) : CHLOR DIAZEPOXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00267 شکل دارو :...

دارو GEMFIBROZIL توضیحات 0

دارو GEMFIBROZIL توضیحات

مشخصات کامل دارو GEMFIBROZIL با کد 01520 drugname(نام دارو) : GEMFIBROZIL drugname(نام دارو) : GEMFIBROZIL dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01520 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو FLUVOXAMINE  MALEATE توضیحات 0

دارو FLUVOXAMINE MALEATE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUVOXAMINE MALEATE با کد 01827 drugname(نام دارو) : FLUVOXAMINE MALEATE drugname(نام دارو) : FLUVOXAMINE MALEATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01827 شکل دارو :...

دارو FLUORIDE  SODIUM توضیحات 0

دارو FLUORIDE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUORIDE SODIUM با کد 01154 drugname(نام دارو) : FLUORIDE SODIUM drugname(نام دارو) : FLUORIDE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01154 شکل دارو :...

دارو CONTRACEPTIVE  DE توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE DE توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE DE با کد 01442 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE DE drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE DE dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01442 شکل دارو :...

دارو HYDROXYZINE  HCL توضیحات 0

دارو HYDROXYZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXYZINE HCL با کد 00652 drugname(نام دارو) : HYDROXYZINE HCL drugname(نام دارو) : HYDROXYZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00652 شکل دارو :...

دارو SODIUM  AMINOSALICYLATE توضیحات 0

دارو SODIUM AMINOSALICYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM AMINOSALICYLATE با کد 01674 drugname(نام دارو) : SODIUM AMINOSALICYLATE drugname(نام دارو) : SODIUM AMINOSALICYLATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01674 شکل دارو : Coated...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ