بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TRIAMCINOLONE N.N* توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE N.N* با کد 02107 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N* drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N* dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو PERMETHRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PERMETHRIN با کد 02449 توليد داخل drugname(نام دارو) : PERMETHRIN drugname(نام دارو) : PERMETHRIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد :..

ادامه مطلب