بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PERMETHRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PERMETHRIN با کد 01632 توليد داخل drugname(نام دارو) : PERMETHRIN drugname(نام دارو) : PERMETHRIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/10/16 شرط تعهد :..

ادامه مطلب