بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ANGIPARS® توضیحات

مشخصات کامل دارو ANGIPARS® با کد 10877 تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : ANGIPARS® drugname(نام دارو) : ANGIPARS® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 ..

ادامه مطلب