بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE با کد 00276 drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE d..

ادامه مطلب

دارو CHLORTHALIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORTHALIDONE با کد 00280 drugname(نام دارو) : CHLORTHALIDONE drugname(نام دارو) : CHLORTHALIDONE dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 ش..

ادامه مطلب

دارو ISONIAZID توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID با کد 00712 drugname(نام دارو) : ISONIAZID drugname(نام دارو) : ISONIAZID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00900 توليد داخل drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو DAPSONE توضیحات

مشخصات کامل دارو DAPSONE با کد 00383 drugname(نام دارو) : DAPSONE drugname(نام دارو) : DAPSONE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/25 شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00898 drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب

دارو ISONIAZID توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID با کد 00713 drugname(نام دارو) : ISONIAZID drugname(نام دارو) : ISONIAZID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب