بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SANKOL® توضیحات

مشخصات کامل دارو SANKOL® با کد 1345 drugname(نام دارو) : SANKOL® drugname(نام دارو) : SANKOL® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو PROSTATAN® توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTATAN® با کد 1343 drugname(نام دارو) : PROSTATAN® drugname(نام دارو) : PROSTATAN® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب