بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو KETOTIFEN توضیحات

مشخصات کامل دارو KETOTIFEN با کد 05975 توليد داخل drugname(نام دارو) : KETOTIFEN drugname(نام دارو) : KETOTIFEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 02446 تولید داخل وتجویز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/0..

ادامه مطلب