بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00167 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو SODIUM SALICYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM SALICYLATE با کد 01680 drugname(نام دارو) : SODIUM SALICYLATE drugname(نام دارو) : SODIUM SALICYLATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد 01275 drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو DIGESTIVE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIGESTIVE با کد 00435 drugname(نام دارو) : DIGESTIVE drugname(نام دارو) : DIGESTIVE dru date(تاریخ دارو) : 1389/09/18 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو VALPROATE SODUIM SR توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM SR با کد 01871 توليد داخل drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM SR drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM SR dru da..

ادامه مطلب

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 00813 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو SULFASALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFASALAZINE با کد 04150 drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NAPROXEN توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPROXEN با کد 01606 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NAPROXEN drugname(نام دارو) : NAPROXEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 01395 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) ..

ادامه مطلب

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00424 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب