بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CALCIUM FORTE توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM FORTE با کد 00199 drugname(نام دارو) : CALCIUM FORTE drugname(نام دارو) : CALCIUM FORTE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06..

ادامه مطلب

دارو PHOSPHATE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PHOSPHATE SODIUM با کد 02397 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PHOSPHATE SODIUM drugname(نام دارو) : PHOSPHATE SODIUM dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب