بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DIPHEN HYDRAMIN HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHEN HYDRAMIN HCL با کد 00454 drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMIN HCL drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMIN HCL dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو BROMHEXINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BROMHEXINE HCL با کد 00177 drugname(نام دارو) : BROMHEXINE HCL drugname(نام دارو) : BROMHEXINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب

دارو BELLADONNA PB توضیحات

مشخصات کامل دارو BELLADONNA PB با کد 00135 drugname(نام دارو) : BELLADONNA PB drugname(نام دارو) : BELLADONNA PB dru date(تاریخ دارو) : 1391/09..

ادامه مطلب

دارو DICYCLOMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DICYCLOMINE HCL با کد 00430 drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391..

ادامه مطلب

دارو DEXA METHASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXA METHASONE با کد 00397 توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب