بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 00785 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو SULFASALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFASALAZINE با کد 01184 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE dru date(تاریخ دارو) : ش..

ادامه مطلب

دارو DOCUSATE NA EE SORBITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DOCUSATE NA EE SORBITOL با کد 01479 توليد داخل drugname(نام دارو) : DOCUSATE NA EE SORBITOL drugname(نام دارو) : DOCUSATE NA EE SORBITOL d..

ادامه مطلب