بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) با کد 00399 drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE PHOS..

ادامه مطلب