بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ETHAMBUTOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHAMBUTOL HCL با کد 00508 drugname(نام دارو) : ETHAMBUTOL HCL drugname(نام دارو) : ETHAMBUTOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب