سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Infu

دارو RINGER LACTATE توضیحات 0

دارو RINGER LACTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGER LACTATE با کد 01106 drugname(نام دارو) : RINGER LACTATE drugname(نام دارو) : RINGER LACTATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01106 شکل دارو :...

دارو AMINOACID  5% توضیحات 0

دارو AMINOACID 5% توضیحات

مشخصات کامل دارو AMINOACID 5% با کد 00057 بيمارستاني و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : AMINOACID 5% drugname(نام دارو) : AMINOACID 5% dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/12 شرط تعهد : بيمارستاني و یا...

دارو MANNITOL توضیحات 0

دارو MANNITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو MANNITOL با کد 00781 drugname(نام دارو) : MANNITOL drugname(نام دارو) : MANNITOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00781 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 00415 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00415 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% با کد 00396 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DOCETAXEL توضیحات 0

دارو DOCETAXEL توضیحات

مشخصات کامل دارو DOCETAXEL با کد 01716 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DOCETAXEL drugname(نام دارو) : DOCETAXEL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01716 شکل دارو...

دارو CARBOPLATIN توضیحات 0

دارو CARBOPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBOPLATIN با کد 00214 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/29 1392/01/20 1392/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00214...

دارو CARBOPLATIN توضیحات 0

دارو CARBOPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBOPLATIN با کد 00215 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/29 1391/03/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00215 شکل...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 00413 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00413 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو SODIUM  CHLORIDE  (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) با کد 05267 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ