بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 04857 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 04863 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru ..

ادامه مطلب

دارو CISPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CISPLATIN با کد 00301 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CISPLATIN drugname(نام دارو) : CISPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/15 1390/07/05 ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.45% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.45% با کد 02125 بيمارستاني drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.45% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.45% dru..

ادامه مطلب

دارو GELATIN MODIFIED توضیحات

مشخصات کامل دارو GELATIN MODIFIED با کد 00583 بيمارستاني drugname(نام دارو) : GELATIN MODIFIED drugname(نام دارو) : GELATIN MODIFIED dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو RINGER S توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGER S با کد 01105 drugname(نام دارو) : RINGER S drugname(نام دارو) : RINGER S dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 00392 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru ..

ادامه مطلب

دارو LIPID INFUSION توضیحات

مشخصات کامل دارو LIPID INFUSION با کد 01165 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LIPID INFUSION drugname(نام دارو) : LIPID INFUSION dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% با کد 04859 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% d..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 04866 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 ش..

ادامه مطلب