بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NITROUS OXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROUS OXIDE با کد 01618 بيمارستاني drugname(نام دارو) : NITROUS OXIDE drugname(نام دارو) : NITROUS OXIDE dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو ENFLURANE توضیحات

مشخصات کامل دارو ENFLURANE با کد 01488 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ENFLURANE drugname(نام دارو) : ENFLURANE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني..

ادامه مطلب

دارو HALOTHANE توضیحات

مشخصات کامل دارو HALOTHANE با کد 00621 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HALOTHANE drugname(نام دارو) : HALOTHANE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو ETHER توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHER با کد 01498 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ETHER drugname(نام دارو) : ETHER dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دا..

ادامه مطلب