بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE (SEROTIDE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE (SEROTIDE) با کد 04795 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE (SEROTIDE) drugname(نام دارو..

ادامه مطلب

دارو IPRATROPIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IPRATROPIUM BROMIDE با کد 00708 drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE با کد 04793 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE dru d..

ادامه مطلب

دارو IPRATROPIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IPRATROPIUM BROMIDE با کد 01555 drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE با کد 04927 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE dru d..

ادامه مطلب

دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) با کد 01118 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) dru..

ادامه مطلب

دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) با کد 02279 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) dru..

ادامه مطلب

دارو SALBUTAMOL توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL با کد 09897 توليد داخل drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب