بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Calcium fulinate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Calcium fulinate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 19476 تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : Calcium fulinate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) ..

ادامه مطلب