بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TETANUS ANTITOXIN EQUINE توضیحات

مشخصات کامل دارو TETANUS ANTITOXIN EQUINE با کد 01688 drugname(نام دارو) : TETANUS ANTITOXIN EQUINE drugname(نام دارو) : TETANUS ANTITOXIN EQUINE dru..

ادامه مطلب

دارو GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN با کد 01519 بيمارستاني drugname(نام دارو) : GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN drugname(نام دارو) : GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN ..

ادامه مطلب

دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE با کد 01476 drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE ..

ادامه مطلب