سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj (IM)

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 07382 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 01530 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1383/10/27 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00579 drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00579 شکل دارو : Inj...

دارو CAPREOMYCIN  (AS SULFATE) توضیحات 0

دارو CAPREOMYCIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CAPREOMYCIN (AS SULFATE) با کد 00204 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CAPREOMYCIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : CAPREOMYCIN (AS SULFATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00580 drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00580 شکل دارو : Inj...

دارو CHLOR PROMAZINE  HCL توضیحات 0

دارو CHLOR PROMAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PROMAZINE HCL با کد 00277 drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00277 شکل...

دارو TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) توضیحات 0

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 01254 drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 01789 drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01789 شکل دارو : Inj...

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 00628 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/01 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو THIETHYL PERAZINE  (AS OIMALEATE) توضیحات 0

دارو THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) با کد 01216 drugname(نام دارو) : THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) drugname(نام دارو) : THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/24 شرط تعهد : drug code(کد...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان