بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 00627 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN d..

ادامه مطلب

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 13930 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN d..

ادامه مطلب

دارو DIMERCAPROL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIMERCAPROL با کد 00449 drugname(نام دارو) : DIMERCAPROL drugname(نام دارو) : DIMERCAPROL dru date(تاریخ دارو) : 1389/06/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 07382 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN d..

ادامه مطلب

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 01530 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN d..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00579 drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CAPREOMYCIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CAPREOMYCIN (AS SULFATE) با کد 00204 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CAPREOMYCIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : CAPREOMYCIN (AS SULFATE) dru..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00580 drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CHLOR PROMAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PROMAZINE HCL با کد 00277 drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL dru date(تاریخ د..

ادامه مطلب

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 01254 drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) ..

ادامه مطلب