بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00919 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 138..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00918 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 138..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 01763 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 138..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00920 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 138..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00879 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 138..

ادامه مطلب

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00878 بیمارستانی و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب