بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPENEM + CILASTATIN با کد 01876 بیمارستانی و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN drugname(نام دارو) : IMIPENEM + ..

ادامه مطلب

دارو CALCIUM FULINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM FULINATE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCIUM FULINATE drugname(نام دارو) : CALCIUM FULINATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو DACARBAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو DACARBAZINE با کد 15372 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DACARBAZINE drugname(نام دارو) : DACARBAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/23 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو PENICILLIN G SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN G SODIUM با کد 00957 تولید داخل و بیمارستانی drugname(نام دارو) : PENICILLIN G SODIUM drugname(نام دارو) : PENICILLIN..

ادامه مطلب

دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE با کد _ بیمارستانی drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE dr..

ادامه مطلب

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPENEM + CILASTATIN با کد 02436 بیمارستانی و تجویز متخصص و تولید داخل drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN drugname(نام دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو CYTARABINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYTARABINE با کد 01454 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CYTARABINE drugname(نام دارو) : CYTARABINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/02 1391/07/09 ..

ادامه مطلب

دارو METHYL PREDNISOLONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE dru date..

ادامه مطلب

دارو VINCRISTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو VINCRISTINE با کد 01284 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : VINCRISTINE drugname(نام دارو) : VINCRISTINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/24 1391/10/27..

ادامه مطلب

دارو METHYL PREDNISOLONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE dru date..

ادامه مطلب