بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DEFEROXAMINE MESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEFEROXAMINE MESYLATE با کد 01956 تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : DEFEROXAMINE MESYLATE drugname(نام دارو) : DEFEROXAMINE MESYLATE dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو ANTI THYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI THYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN با کد 02371 بیماران پیوندی و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ANTI THYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN drugname(نام دا..

ادامه مطلب