بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ETOPOSIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETOPOSIDE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 08988 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد 06887 بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 06425 توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط..

ادامه مطلب

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد _ بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد _ بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو RINGERS توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGERS با کد 06423 drugname(نام دارو) : RINGERS drugname(نام دارو) : RINGERS dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد _ drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/..

ادامه مطلب

دارو PROSTAGLANDIN E1 توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E1 با کد 08777 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E1 drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E1 dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 02428 توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط..

ادامه مطلب