بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CYTARABINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYTARABINE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CYTARABINE drugname(نام دارو) : CYTARABINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط..

ادامه مطلب

دارو CARBOPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBOPLATIN با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط..

ادامه مطلب

دارو POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED drugname(نام دارو) : POTASSIUM..

ادامه مطلب